TAG: 华航


中华航空推出60周年纪念标志 China Airlines 60 Anniversary Logo

2019-05-19 23:45 华航 航空

华航60周年标志以企业识别色蓝红交织成“60”字样为发想,勾勒出“GO”(出发)与“∞”(无限大)的图形样式。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行