TAG: Bryce Aviano


2018纽约骄傲庆典视觉形象 New Identity for 2018 NYC Pride by Grey

2018-07-25 18:02 葛瑞 Bryce Aviano Gray 公益 美国

今年纽约骄傲庆典的视觉形象由纽约葛瑞(Gray)广告公司与Bryce Aviano合作设计完成。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行