TAG: Ana Gomez Bernaus


TDC 2018大会字体及形象设计 TDC 2018 Conference Typeface by Ana Gomez Bernaus

2018-10-21 18:04 会议 Ana Gomez Bernaus TDC 美国

洛杉矶设计师Ana Gomez Bernaus为TDC 2018大会设计了字体,以及整体形象。TDC 2018大会于3月23日在纽约SVA剧场举行,今年的主题是“字体驱动文化”。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行